Biokaasua mädättämällä

Julkaistu: Uutiset | 0

Orgaanisen jätteen ja raaka-aineiden mädätys on keino tuottaa uusiutuvaa energiaa rakennusten tai liikenteen käyttöön. Samalla voidaan käsitellä lähellä syntyneet jätteet vaarattomampaan muotoon, kun patogeeniset bakteerit voidaan tuhota orgaanisesta massasta. Mädätys onkin ympäristöystävällinen teknologia, jota voidaan harkita esimerkiksi alueellisen energian tuottajaksi, kun mädätykseen sopivaa raaka-ainetta on saatavilla.

Mädätys on prosessi, jossa orgaaninen aines hajoaa hapettomissa olosuhteissa mikrobien toimesta. Tuotteena syntyy biokaasua, joka koostuu pääosin metaanista ja hiilidioksidista, sekä muista epäpuhtauksista. Energiantuotannon kannalta metaani on tärkein tuote. Käytettävästä teknologiasta riippuen hiilidioksidi voidaan joko poistaa tai säilyttää biokaasussa.

Mädätys|Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia

Biokaasureaktorit voidaan jakaa märkä- ja kuivareaktoreihin, sekä jatkuvatoimisiin että panosprosesseihin. Kuivareaktoreissa syötteen kuiva-ainespitoisuus vaihtelee 15 – 60 % välillä, märkäreaktoreissa kuiva-ainepitoisuuden ollessa maksimissaan 15 %. Lämpötilan mukaan reaktorit jaetaan yleisesti mesofiilisiin (noin 35 °C) ja termofiilisiin (50-55 °C) reaktoreihin. Käsittelytavasta, reaktorin prosessiolosuhteista sekä syötteen laadusta riippuen syötteen viipymäaika reaktorissa on noin 12-30 päivää ja metaanin saanto noin 50…70 %. Termofiilinen prosessi tuottaa usein enemmän metaania, mutta korkeamman lämpötilan ylläpitäminen reaktorissa voi myös lisätä energian kulutusta. Metaanintuotantoon vaikuttaa myös reaktorin kuormitus sekä pH.

Mädättämölle sopivia syötteitä ovat esimerkiksi jätevesilietteet, teollisuuden ja maatalouden eläinperäiset sivutuotteet, kotitalouksien biojäte sekä maatalouden kasviperäiset sivutuotteet ja jätteet, kuten lanta. Jätteet voidaan käsitellä myös yhteistuotantolaitoksella, johon erilaiset syötteet voidaan johtaa. Syötteen tyyppi määrää esi- ja jälkikäsittelyvaatimukset prosessille, jotta syöte saadaan käyttökelpoiseen muotoon ja että esimerkiksi haitalliset bakteerit eivät tuota myöhemmin ongelmia.

Mädätysprosessin päätuote on siis biokaasu, jota voidaan hyödyntää lämmön- ja sähköntuottamiseksi (CHP, combined power and heat). Lämpö ja sähkö voidaan edelleen hyödyntää esimerkiksi asuinkorttelin tarpeisiin. Toisaalta biokaasua voidaan käyttää biokaasuajoneuvoissa uusiutuvana polttoaineena. Tulevaisuudessa biokaasua voi olla mahdollista käyttää myös polttokennoissa. Mädätysprosessissa sivutuotteena syntyy mädätettä, jota voidaan sen laadusta ja tyypistä riippuen käyttää esimerkiksi viherrakentamisessa, maanparannusaineena sekä lannoitteena.
Mädättämön yhteyteen esimerkiksi käsittelyjätteen kuivaamiseksi voidaan integroida aurinkokeräimiä.

Lue lisää biokaasun tuottamisesta.

 

 

Vastaa